Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.

Đáp án môn Toán

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT

Đáp án môn Tiếng Anh

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT - 1

Đáp án môn Lịch sử

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT - 5

Đáp án môn Địa lý

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT - 6

Đáp án môn Giáo dục Công dân

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT - 7

Đáp án môn Hóa học

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT - 3

Đáp án môn Vật Lí

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT - 2

Đáp án môn Sinh học

Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT - 4