Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối A09 điểm chuẩn các ngành và trường khối A09

Khối A09 bao gồm 3 môn thi: Toán, Địa lí và Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối A09:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 7340301 Kế toán A00, C02, A09, D10 0
2 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 7440301 Khoa học môi trường B00, D01, A09, A07 0
3 Đại Học Gia Định 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
4 Đại Học Gia Định 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, D01, C04, A09 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
5 Đại Học Gia Định 7340301 Kế toán A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
6 Đại Học Thái Bình Dương 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
7 Đại Học Thái Bình Dương 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
8 Đại Học Thái Bình Dương 7340301 Kế toán A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
9 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 7310205 Quản lý nhà nước A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=3
10 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=3