Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Khối R25 điểm chuẩn các ngành và trường khối R25

Khối R25 bao gồm 3 môn thi: Tiếng anh miễn, Văn và Khoa học tự nhiên. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối R25:
STT Tên trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 611 Quan hệ quốc tế R25 35.35 Điểm thi TN THPT
Quan hệ chính trị và Truyền thông Quốc tế
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 614 Quan hệ quốc tế R25 35.42 Điểm thi TN THPT
Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (CLC)
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 610 Quan hệ quốc tế R25 35.45 Điểm thi TN THPT
Thông tin đối ngoại
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320110 Quảng cáo R25 35.8 Điểm thi TN THPT
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 616 Quan hệ công chúng R25 35.82 Điểm thi TN THPT
Truyền thông Marketing (CLC)
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7320107 Truyền thông quốc tế R25 36.01 Điểm thi TN THPT
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 615 Quan hệ công chúng R25 36.32 Điểm thi TN THPT
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 7220201 Ngôn ngữ Anh R25 36.65 Điểm thi TN THPT