Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chính trị học năm 2020

Ngành chính trị học là ngành học chuyên nghiên cứu thực tiễn cả chính trị, thực hiện công tác miêu tả, phân tích các hệ thống chính chị và cư xử chính trị. Ngoài ta chính trị học còn nghiên cứu các quyền lực trong mối quan hệ quốc tế và lý thuyết về các quyền lực lớn. Ngành chính trị học có nhiều lĩnh vực: lý thuyết chính trị, triết học chính trị, giáo dục công dân, chính trị đối sách, các hệ thống quốc gia, phân tích chính trị...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành chính trị: 

+ Làm tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

+ Làm tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội

+ Làm việc trong các cơ quan lí luận, chính trị.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 536 XDHB 6.5 CN Chính sách công

Xét học bạ
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 530 XDHB 7 CN Quản lý hoạt động tư tưởng và văn hóa
Xét học bạ
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 538 XDHB 7 CN Truyền thông chính sách
Xét học bạ
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 533 XDHB 7 Tư tưởng HCM
Xét học bạ
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 531 XDHB 7 CN Chính trị học phát triển
Xét học bạ
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 535 XDHB 7 CN Văn hóa phát triển
Xét học bạ
7 Đại Học Thành Đông 7310201 A00, C00, C04, C03 14
8 Đại Học Hà Tĩnh 7310201 A00, D01, C00, C14 14
9 Đại học Tân Trào 7310201 D01, C00, C199 15
10 Đại Học Vinh 7310201 A01, D01, C00, C19 15