Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chính trị học năm 2021

Ngành chính trị học là ngành học chuyên nghiên cứu thực tiễn cả chính trị, thực hiện công tác miêu tả, phân tích các hệ thống chính chị và cư xử chính trị. Ngoài ta chính trị học còn nghiên cứu các quyền lực trong mối quan hệ quốc tế và lý thuyết về các quyền lực lớn. Ngành chính trị học có nhiều lĩnh vực: lý thuyết chính trị, triết học chính trị, giáo dục công dân, chính trị đối sách, các hệ thống quốc gia, phân tích chính trị...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành chính trị: 

+ Làm tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

+ Làm tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội

+ Làm việc trong các cơ quan lí luận, chính trị.

Tin tức mới nhất