Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Dân số và phát triển năm 2022

Dân số và Phát triển là một lĩnh vực quan trọng liên quan đến mọi mặt của đời sống con người và sự phát triển bền vững của xã hội. Chính sách về dân số và phát triển luôn là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu trọng tâm của chương trình đào tạo ngành Dân số và phát triển hướng tới:

➢ Đào tạo cho người học có những phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức, thái độ và kỹ năng thực hành nghề nghiệp với các phương pháp tiếp cận phân tích đa ngành đối về các vấn đề dân số và phát triển.

➢ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về dân số và phát triển; có khả năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng kiến thức dân số và phát triển vào phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

➢ Đào tạo ra các cán bộ dân số và phát triển chuyên nghiệp, có khả năng quản lý, phân tích đánh giá, lập kế hoạch và dự báo các vấn đề về dân số, kinh tế -xã hội và phát triển trong các sở ban ngành từ trung ương đến địa phương.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!