Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Chính trị năm 2021

Ngành Giáo dục chính trị là ngành thuộc bộ phận khoa học chính trị có nội dung giáo dục chủ yếu là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh và đường lối của Đảng...Đây là ngành học đào tạo những Đảng viên, những người làm chính trị làm việc trong bộ máy chính trị các cấp của Đảng và Nhà nước.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Giáo dục chính trị khi ra trường:

+ Trở thành giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân hoặc các môn kinh tế, pháp luật tại trường học các cấp.

+ Tiếp tục làm công tác nghiên cứu làm việc tại các trung tâm, viện nghiên cứu về triết học khoa học chính trị, khoa học xã hội.

+ Trở thành phóng viên, biên tập viên thời sự, chính trị tại các đài truyền hình...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Tây Bắc 7140205 D01, C00, C19, C20 0
2 Đại Học Hải Phòng 7140205 A00, B00, C15, C14 0
3 Đại Học An Giang 7140205 D01, C00, D66, C13, XDHB 18 Học bạ
4 Đại Học Hà Tĩnh 7140205 A00, D01, C00, C14 19 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140205 C00, C19, C20, D66 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học An Giang 7140205 D01, C00, D66, C13 19 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Quy Nhơn 7140205 D01, C00, C19 19 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Vinh 7140205 D01, C00, C19, C20 21 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140205 C00, C19, C20, XDHB 22.5 Học bạ
10 Đại Học Tây Nguyên 7140205 D01, C00, C19, D66 23 Điểm thi TN THPT