Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Chính trị năm 2022

Ngành Giáo dục chính trị là ngành thuộc bộ phận khoa học chính trị có nội dung giáo dục chủ yếu là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh và đường lối của Đảng...Đây là ngành học đào tạo những Đảng viên, những người làm chính trị làm việc trong bộ máy chính trị các cấp của Đảng và Nhà nước.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Giáo dục chính trị khi ra trường:

+ Trở thành giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân hoặc các môn kinh tế, pháp luật tại trường học các cấp.

+ Tiếp tục làm công tác nghiên cứu làm việc tại các trung tâm, viện nghiên cứu về triết học khoa học chính trị, khoa học xã hội.

+ Trở thành phóng viên, biên tập viên thời sự, chính trị tại các đài truyền hình...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!