Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học cây trồng năm 2020

Ngành khoa học cây trồng là ngành nghiên cứu về tất cả những yếu tố làm gia tăng cho sự phát triển của cây trồng như: ánh sáng, nước, nhiệt độ và dưỡng chất, điều kiện ngăn cản sự phát triển của cây như cỏ, bệnh...Làm một kỹ sư ngành khoa học cây trồng cần có những kiến thức về chất lượng môi trường, hệ sinh thái, công nghệ sinh học, sinh lý thực vật, khoa học thảm có hoặc việc quản lý dịch bệnh, các yếu tố di chuyền học, cách lại tạo, chọn giống cây trồng...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành khoa học cây trồng khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học giống cây trồng, sinh viên có thể làm ở các vị trí sau:

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nông nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, trạm khuyến nông.

+ Làm việc tại các viện , trung tâm nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

+ Làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước.

+Làm việc trong các công ty sản xuất và dịch vụ nông nghiệp, công ty chăm sóc giống cây trồng...