Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát năm 2022

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 D01 0
2 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 C03 0
3 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A01 0
4 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A00 0
5 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Địa bàn 4 A01 18.14 Nam
6 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 7860100 A00 18.73 Nam
7 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Địa bàn 4 A01 21.29 Nữ
8 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Địa bàn 4 A00 22.23 Nữ
9 Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Địa bàn 4 A00 22.23 Nữ