Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý công năm 2020

Ngành Quản lý công là ngành thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến các quá trình chính chính nhà nước hoặc những công việc quản trị trong khu vực nhà nước. Đây là quá trình thu thập và phân tích các số liệu thống kế, giám sát quỹ, phát triển và thi hành nhiều chính sách của Chính phủ.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lý công khi ra trường:

+ Quản lý bộ máy nhà nước, các cấp từ trung ương đến địa phương. Làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp ở khu vực công, tham gia nhiều tổ chức xã hoặc nhiều chương trình của nhà nước.

+ Quản lý trực tiếp nhiều dự án của nhà nước, quản lý các dự án công.

+ Nghiên cứu khoa học, làm việc trong các cơ sở nhà nước, cơ quan tham mưu, hoạch định chiến lược.

+ Làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng.