Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý Tài chính- Kế toán năm 2020

Ngành kế toán là ngành làm các công việc có liên quan đến việc xử lý, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước...

Ngành kế toán được chia thành 2 loại:

+ Kế toán công: là kế toán làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội, tổ chức nhà nước, không lấy mục đích hoạt động là doanh thu - lợi nhuận. 

+ Kế toán doanh nghiệp: là kế toán làm việc trong các doanh nghiệp, hoạt động với mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận.

Ngành tài chính là một ngành có phạm vụ học khá rộng, liên quan đến tất cả các giao dịch tài chính, vận hành và lưu thông tiền tệ. Đây là ngành có hình thức kinh doanh liên quan đến vấn đề tiền tệ thông qua ngân hàng, các công cụ tài chính của ngân hàng phát hành để thanh toán và chi trả nội địa, quốc tế. Ngành tài chính ngân hàng gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như: tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính thuế, tài chính bảo hiểu.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Tài chính và Kế toán khi ra trường:

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lý Tài chính- Kế toán khi ra trường:

Sau khi ra trường, sinh viên ngành Quản lý Tài chính- Kế toán có thể làm các công việc như:

+ Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại, chuyên viên thậm định và quản lý rủi ro tín dụng, chuyên viên tín dụng, chuyên viên khách hàng cá nhân.

+ Ngoài ra sinh viên ngành tài chính ngân hàng có thể làm việc tại những cơ quan nhà nước, công ty với vai trò của cản bộ thuế, phụ trách tiền lương, thưởng trong công ty.

+ Làm việc tại các công ty chứng khoán, bảo hiểm.

+ Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính, Quản lý tài chính

+ Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính

+ Giảng viên, nghiên cứu viên, thanh tra kinh tế...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Ngân Hàng 7340301_I A00, A01, D01, D07 21.5