Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam là ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về văn hóa của dân tộc thiểu số Việt Nam, góp phần nghiên cứu bảo tồn và quản lý các hoạt động văn hóa dân tộc trên địa bàn cả nước, các cấp từ Trung ương đến địa phương. Với ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam giúp sinh viên có khả năng tìm hiểu, khải thác và phát huy những giá trị văn hóa của từng dân tộc thiểu  số sống trong lãnh thổ Việt Nam.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam khi ra trường:

+ Làm việc trong các cơ quan, tổ chức có hoạt động nghiên cứu về dân tộc thiểu số, các cấp từ Trung ương đến địa phương (Ban dân tộc, Tôn giáo, phòng Văn hóa thể thao du lịch địa phương...).

+ Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu văn hóa (Viện Khoa học xã hội, trung tâm dân tộc học, trung tân nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa...).

+ Làm cán bộ quản lý nhân sự, hành chính tại đại phương, khu văn hóa tại địa phương.

+ Phóng viên, biên tập viên làm việc trong các đài truyền hình, đài phát thanh trên các kênh về tiếng dân tộc...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!