Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2020

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là trường đào tạo, cung cấp các nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa với các bậc đại học:cử nhân, sau đại học :thạc sĩ, tiến sĩ.

Thành lập: 26/3/1959

Trụ sở chính: 418 đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội,Việt Nam

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112B D01, D96, D78 19.25
2 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112B C00 20.25
3 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112A C00 16
4 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112A D01, D96, D78 15
5 Quản lý văn hoá 7229042B D01, D96, D78 15
6 Quản lý văn hoá 7229042B C00 16
7 Quản lý văn hoá 7229042A D01, D96, D78 19.75
8 Quản lý văn hoá 7229042A C00 20.75
9 Quản lý văn hoá 7229042C D01, D96, D78 20
10 Quản lý văn hoá 7229042C C00 21
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D96, D78 26.5
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00 27.5
13 Du lịch 7810101B C00 26.5
14 Du lịch 7810101C D01, D96, D78 30.25
15 Du lịch 7810101B D01, D78 25.5
16 Văn hoá học 7229040C D01, D96, D78 23
17 Văn hoá học 7229040C C00 24
18 Văn hoá học 7229040B D01, D96, D78 24.25
19 Văn hoá học 7229040B C00 25.25
20 Văn hoá học 7229040A D01, D96, D78 22
21 Văn hoá học 7229040A C00 23
22 Quản lý văn hoá 7229042E D01, D96, C00, D78 24.75
23 Du lịch 7810101A D01, D96, D78 24.5
24 Du lịch 7810101A C00 25.5
25 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 C00 16
26 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 D01, D96, D78 15
27 Thông tin - thư viện 7320201 D01, D96, D78 17
28 Thông tin - thư viện 7320201 C00 18
29 Quản lý thông tin 7320205 D01, D96, D78 23.5
30 Quản lý thông tin 7320205 C00 24.5
31 Bảo tàng học 7320305 C00 16
32 Bảo tàng học 7320305 D01, D96, D78 15
33 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D96, D78 31.75
34 Báo chí 7320101 D01, D96, D78 24.5
35 Báo chí 7320101 C00 25.5
36 Luật 7380101 D01, D96, D78 25.25
37 Luật 7380101 C00 26.25